REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO聽AZS24.PL

I. POSTANOWIENIA OG脫LNE

1.聽 Sklep internetowy AZS24 dost臋pny pod adresem internetowym www.azs24.pl prowadzony jest przez firm臋 OXXO Piotr 艁ubiarz z siedzib膮 przy ul. Str膮kowa聽 15a, 01-100 Warszawa, NIP 5222373069, REGON 140943902
2.聽 Przed rozpocz臋ciem korzystania ze Sklepu prosimy o uwa偶ne zapoznanie si臋 z tre艣ci膮 niniejszego Regulaminu.
3.聽 Prawa i obowi膮zki U偶ytkownik贸w oraz Sprzedawcy okre艣laj膮 w spos贸b wy艂膮czny postanowienia nn. Regulaminu oraz przepisy prawa obowi膮zuj膮cego na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
4.聽 Korzystanie ze Sklepu w jakikolwiek spos贸b jest r贸wnoznaczne z tym, 偶e U偶ytkownik zapozna艂 si臋 i zaakceptowa艂 tre艣膰 Regulaminu oraz 偶e wyra偶a bezwarunkow膮 zgod臋 na jego tre艣膰.
5.聽 Postanowienia niniejszego Regulaminu gwarantuj膮 prawa konsumenta przys艂uguj膮ce na mocy bezwzgl臋dnie obowi膮zuj膮cych przepis贸w prawa. W przypadku niezgodno艣ci postanowie艅 niniejszego Regulaminu z powy偶szymi przepisami, pierwsze艅stwo maj膮 te przepisy.

II. DEFINICJE

1.聽 Sklep 鈥 sklep internetowy AZS24 Sprzedawcy dost臋pny pod adresem: www.azs24.pl,
2.聽 Sprzedawca - podmiot zarz膮dzaj膮cy i prowadz膮cy Sklep, kt贸rym jest firma OXXO Piotr 艁ubiarz z siedzib膮 przy ul. Str膮kowa聽 15a, 01-100 Warszawa, NIP 5222373069, REGON 140943902, wpisana do centralnej ewidencji dzia艂alno艣ci gospodarczej prowadzonej przez Ministra Gospodarki.
3.聽 Regulamin - niniejszy dokument wraz z wszelkimi za艂膮cznikami i dodatkami, kt贸re stanowi膮 jego integraln膮 cz臋艣膰,
4.聽 Kupuj膮cy 鈥 osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadaj膮ca osobowo艣ci prawnej, kt贸ra korzysta oferty Sklepu,
5.聽 Konsument - osoba fizyczna zawieraj膮ca umow臋 sprzeda偶y Produktu niezwi膮zan膮 bezpo艣rednio z jej dzia艂alno艣ci膮 gospodarcz膮 lub zawodow膮,
6.聽 U偶ytkownik 鈥 ka偶dy, kto w jakikolwiek spos贸b korzysta ze Sklepu w jakikolwiek spos贸b,
7.聽 Formularz rejestracji 鈥 dost臋pny w Sklepie formularz on-line, umo偶liwiaj膮cy utworzenie Konta, w kt贸rym nale偶y poda膰 wszystkie wymagane dane U偶ytkownika, w tym login i has艂o,
8.聽 Formularz zam贸wienia - dost臋pny w Sklepie formularz on-line umo偶liwiaj膮cy z艂o偶enie Zam贸wienia,
9.聽 Zam贸wienie - o艣wiadczenie woli Kupuj膮cego, stanowi膮ce ofert臋 zawarcia umowy sprzeda偶y Produktu ze Sprzedawc膮,
10.聽 Produkt - dost臋pna w Sklepie rzecz ruchoma, b臋d膮ca przedmiotem umowy sprzeda偶y pomi臋dzy Kupuj膮cym, a Sprzedawc膮
11.聽 Skrzynka e-mail - elektroniczna skrzynka pocztowa, charakteryzuj膮ca si臋 indywidualnym adresem internetowym danej osoby (adres e-mail), za po艣rednictwem kt贸rej dana osoba mo偶e wysy艂a膰 i odbiera膰 wiadomo艣ci i inne dane w ramach us艂ugi poczty elektronicznej;
12.聽 Login - indywidualna i niepowtarzalna nazwa U偶ytkownika w Sklepie, jaka zosta艂a przez niego przybrana na etapie zak艂adania (rejestracji) Konta w Sklepie.
13.聽 Konto - miejsce w systemie teleinformatycznym Sprzedawcy, dost臋pne dla Kupuj膮cego po zalogowaniu, w kt贸rym gromadzone s膮 dane Kupuj膮cego, w tym informacje o z艂o偶onych Zam贸wieniach. Za po艣rednictwem Konta, Kupuj膮cy wprowadza i zarz膮dza danymi, opisami i innymi elementami oraz korzysta z oferty Sklepu.
14.聽 Dow贸d zakupu 鈥損aragon fiskalny, rachunek lub faktura VAT
15.聽 Spam - przesy艂anie niezam贸wionych wiadomo艣ci o charakterze reklamowym, komercyjnym lub informacyjnym bez zgody Us艂ugodawcy
16.聽 Netykieta 鈥 nieskodyfikowany zbi贸r zasad przyzwoitego zachowania i dobrych obyczaj贸w w Internecie, w szczeg贸lno艣ci jak fair play, szacunek i poszanowanie godno艣ci innych U偶ytkownik贸w, powstrzymanie si臋 od u偶ywania s艂贸w powszechnie uznanych za wulgarne, obel偶ywe lub dyskryminuj膮ce innych U偶ytkownik贸w, jak r贸wnie偶 wszelkie inne zachowania, kt贸re s膮 zg艂aszane przez innych U偶ytkownik贸w jako nieuczciwe lub naganne. Sprzedawca dokonuje samodzielnej oceny czy dosz艂o do naruszenia zasad Netykiety oraz decyduje o zastosowaniu sankcji okre艣lonych w Regulaminie.
17.聽 Pomoc - miejsce w Serwisie, w kt贸rym U偶ytkownik w ka偶dej chwili mo偶e dowiedzie膰 si臋, w jaki spos贸b nale偶y zrealizowa膰 okre艣lone dzia艂ania, aby osi膮gn膮膰 po偶膮dane cele.

III. WYMAGANIA TECHNICZNE

1.聽 Do korzystania z us艂ug Sklepu za po艣rednictwem serwisu internetowego niezb臋dne jest posiadanie urz膮dzenia pozwalaj膮cego na korzystanie z zasob贸w Internetu, skrzynki pocztowej e-mail oraz przegl膮darki zasob贸w internetowych umo偶liwiaj膮cej wy艣wietlanie stron WWW (zaleca si臋 korzystanie z nast臋puj膮cych przegl膮darek internetowych w podanych wersjach lub nowszych, z w艂膮czona obs艂ug膮 plik贸w 鈥瀋ookies鈥: Internet Explorer 8, Opera 10.00, Google Chrome 10.0, Mozilla 4.0 lub ich nowsze wersje).
2.聽 Wi臋cej o plikach 鈥瀋ookies鈥 oraz zasadach ochrony tego typu danych znajdziesz w naszej Polityce cookies

IV. REJESTRACJA

1.聽 Rejestracji konta Kupuj膮cego w Sklepie mo偶e dokona膰 jedynie osoba fizyczna o pe艂nej zdolno艣ci czynno艣ci prawnych. Osoba dokonuj膮ca rejestracji mo偶e dzia艂a膰 we w艂asnym imieniu lub w imieniu odr臋bnej jednostki organizacyjnej/osoby prawnej na podstawie upowa偶nienia.
2.聽 Rejestracja Konta nast臋puje poprzez wype艂nienie i przes艂anie Formularza rejestracji, a nast臋pnie potwierdzenie rejestracji poprzez uruchomienie linku, zawartego w tre艣ci wiadomo艣ci e-mail przes艂anej do U偶ytkownika.
3.聽 Poprzez rejestracj臋 Konta U偶ytkownik o艣wiadcza, 偶e:
a.聽 zapozna艂 si臋 z tre艣ci膮 Regulaminu oraz zaakceptowa艂 jego tre艣膰 w ca艂o艣ci,
b.聽 spe艂nia warunki wymagane do korzystania ze Sklepu okre艣lone w Regulaminie.
4.聽 U偶ytkownik jest obowi膮zany do utrzymania w tajemnicy has艂a dost臋pu do Konta. U偶ytkownik jest zobowi膮zany do艂o偶y膰 najwy偶szej staranno艣ci, aby nie dopu艣ci膰 do utraty has艂a dost臋powego lub wej艣cia w jego posiadanie przez osoby trzecie (niezale偶nie od sposobu). U偶ytkownik ponosi wy艂膮czn膮 odpowiedzialno艣膰 za udost臋pnienie Loginu i has艂a osobom trzecim.
5.聽 U偶ytkownik mo偶e w ka偶dej chwili usun膮膰 swoje Konto. Usuni臋cie Konta powoduje sta艂e i bezpowrotne usuni臋cie wszelkich danych U偶ytkownika z systemu.
6.聽 W przypadku podejrzenia przez Sprzedawc臋, i偶 U偶ytkownik mo偶e narusza膰 Regulamin, Sprzedawca mo偶e tymczasowo zablokowa膰 Konto lub poszczeg贸lne us艂ugi Sklepu. Sprzedawca odblokuje Konto lub inne zablokowane funkcjonalno艣ci w przypadku stwierdzenia braku naruszenia Regulaminu oraz po wykonaniu lub zaniechaniu przez U偶ytkownika dzia艂a艅 wskazanych przez Sprzedawc臋, kt贸re by艂y przyczyn膮 blokady.
7.聽 Sprzedawca mo偶e usun膮膰 Konto lub rozwi膮za膰 umow臋 o 艣wiadczenie us艂ug drog膮 elektroniczn膮 w przypadku, gdy:
a.聽 Sprzedawca stwierdzi, i偶 U偶ytkownik naruszy艂 postanowienia Regulaminu, a w szczeg贸lno艣ci korzysta ze Sklepu w spos贸b sprzeczny z jego przeznaczeniem,
b.聽 U偶ytkownik nie zaakceptowa艂 zmian wprowadzanych przez Sprzedawc臋 w Regulaminie,
c.聽 U偶ytkownik nie zalogowa艂 si臋 ani razu na swoje Konto przez okres 12 miesi臋cy od ostatniego logowania lub zawieszenia Konta,
d.聽 U偶ytkownik nie aktywuje lub nie zweryfikuje Konta w terminie 30 dni,
e.聽 U偶ytkownik w wyznaczonym terminie liczonym od zablokowania Konta lub innych funkcjonalno艣ci b膮d藕 us艂ug Sklepu przez Sprzedawc臋, nie wykona艂 lub nie zaniecha艂 dzia艂a艅 wskazanych przez Sprzedawc臋, kt贸re by艂y przyczyn膮 blokady.
8.聽 Tre艣ci lub informacje przekazywane przez U偶ytkownika do Sklepu podczas rejestracji lub edycji Konta mog膮 by膰 moderowane przez Sprzedawc臋, je偶eli podawane w nich tre艣ci lub informacje naruszaj膮 Regulamin.

V. ZAM脫WIENIA

1.聽 Sklep prowadzi dzia艂alno艣膰 handlow膮 na terytorium ca艂ej Polski.
2.聽 Za pomoc膮 Formularza zam贸wienia (dodaj do koszyka) mo偶na sk艂ada膰 zam贸wienia 7 dni w tygodniu przez 24 godziny na dob臋. Zam贸wienia dokonywane za po艣rednictwem innych 艣rodk贸w dost臋pnych w Sklepie (poczta elektroniczna, telefon) b臋d膮 przyjmowane w godzinach pracy Sklepu internetowego
3.聽 Zam贸wienia w Sklepie mo偶na sk艂ada膰 poprzez:
a.聽 Formularz zam贸wienia (dodaj do koszyka),
b.聽 Poczt臋 elektroniczn膮 e-mail,
c.聽 Telefon na numery przeznaczone do sk艂adania zam贸wie艅
4.聽 Kupuj膮cy jest zobowi膮zany do podania prawdziwych i prawid艂owych danych niezb臋dnych do realizacji zam贸wienia.
5.聽 Sklep potwierdza przyj臋cie zam贸wienia do realizacji poczt膮 elektroniczn膮 lub telefonicznie. Sklep informuje ponadto za po艣rednictwem poczty elektronicznej, gdy zam贸wienie jest przygotowane do odbioru lub przekazane do wysy艂ki.
6.聽 Dla Kupuj膮cego oraz Sprzedawcy wi膮偶膮ce s膮 informacje zawarte w Sklepie przy kupowanym towarze w momencie z艂o偶enia zam贸wienia, w szczeg贸lno艣ci: cena, charakterystyka towaru, jego cechy, elementy wchodz膮ce w sk艂ad zestawu, termin i spos贸b dostawy.
7.聽 Zam贸wienia przyj臋te do realizacji mog膮 by膰 anulowane najp贸藕niej do momentu wysy艂ki towaru. Prawo anulowania zam贸wienia przys艂uguje wy艂膮cznie Konsumentom.
8.聽 Czas realizacji Zam贸wienia od jego z艂o偶enia do wysy艂ki Produktu Kupuj膮cemu jest podany ka偶dorazowo w karcie produktu przed z艂o偶eniem zam贸wienia. Przeci臋tny czas realizacji zam贸wienia wynosi 7 dni. Przy obliczaniu czasu Realizacji Zam贸wienia nie bierze si臋 pod uwag臋 sob贸t oraz dni ustawowo wolnych od pracy.
9.聽 Informacje znajduj膮ce si臋 w Sklepie nie stanowi膮 oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Og艂oszenia, reklamy Sprzedawcy, cenniki i inne informacje o Produktach, podane na stronach internetowych Sklepu, w szczeg贸lno艣ci ich opisy, parametry techniczne i u偶ytkowe oraz ceny, stanowi膮 zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. 鈥 Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 z p贸藕艅. zm..).
10.聽 Do zawarcia umowy sprzeda偶y dochodzi:
a.聽 dla zam贸wie艅 z艂o偶onych poprzez Formularz zam贸wienia dost臋pny w Sklepie 鈥 z chwil膮 otrzymania przez Kupuj膮cego wiadomo艣ci e-mail z o艣wiadczeniem o przyj臋ciu zam贸wienia,
b.聽 dla zam贸wie艅 z艂o偶onych przez telefon - z chwil膮 potwierdzenia przez Sklep internetowy przyj臋cia takiego zam贸wienia,
c.聽 dla zam贸wie艅 z艂o偶onych przez e-mail 鈥 z chwil膮 otrzymania przez Kupuj膮cego zwrotnej wiadomo艣ci e-mail z o艣wiadczeniem o przyj臋ciu zam贸wienia Produkt贸w.
11.聽 Zam贸wienie jest realizowane po dokonaniu p艂atno艣ci lub spe艂nieniu wymaga艅 dotycz膮cych wybranej metody p艂atno艣ci.
12.聽 Sprzedawca ma obowi膮zek zawiadomi膰 Kupuj膮cego o braku zam贸wionych Produktu w magazynie oraz przewidywanym wyd艂u偶eniu czasu realizacji zam贸wienia (do 14 dni) niezw艂ocznie, nie p贸藕niej jednak ni偶 w ci膮gu 3 dni od stwierdzenia tego faktu. Kupuj膮cy w takim przypadku mo偶e wyrazi膰 zgod臋 na wyd艂u偶enie czasu realizacji zam贸wienia (do 14 dni) lub zrezygnowa膰 z zam贸wionego Produktu albo z ca艂o艣ci zam贸wienia.
13.聽 W przypadku braku mo偶liwo艣ci realizacji zam贸wienia z powodu trwa艂ej niedost臋pno艣ci Produktu, Sprzedawca powinien niezw艂ocznie, najp贸藕niej jednak w terminie trzydziestu dni od zawarcia umowy, zawiadomi膰 o tym Kupuj膮cego i zwr贸ci膰 ca艂膮 otrzyman膮 od niego sum臋 pieni臋偶n膮.

VI. P艁ATNO艢CI聽

1. Ceny prezentowane w Sklepie internetowym s膮 cenami brutto (zawieraj膮 podatek VAT).
2. Do ka偶dego Zam贸wienia Sprzedawca do艂膮cza Dow贸d zakupu.
3. Kupuj膮cy dokonuj膮cy zakupu jako przedsi臋biorca na cele prowadzonej dzia艂alno艣ci gospodarczej o艣wiadcza, i偶 jest p艂atnikiem podatku VAT oraz upowa偶nia Sprzedawc臋 do wystawiania Dowodu zakupu bez podpisu odbiorcy.
4. Kupuj膮cy przy sk艂adaniu Zam贸wienia dokonuje wyboru formy p艂atno艣ci:
a. Za pobraniem (przy odbiorze Towaru). W takim przypadku zap艂ata nast臋puje w got贸wce kurierowi b膮d藕 listonoszowi dor臋czaj膮cemu Towar albo w przedstawicielstwie firmy kurierskiej lub urz臋dzie pocztowym przy odbiorze Towaru.
b. Przelewem. W takim przypadku Towar przekazywany jest do nadania po zaksi臋gowaniu wp艂aty na podany uprzednio rachunek bankowy Sklepu.
c. Kart膮 p艂atnicz膮. W takim przypadku Towar przekazywany jest do nadania po potwierdzeniu dokonania p艂atno艣ci. Sklep nie ponosi odpowiedzialno艣ci za termin weryfikacji p艂atno艣ci elektronicznej dokonywanej przez w艂a艣ciwy podmiot realizuj膮cy transakcj臋.
d. Na raty. W takim przypadku Towar przekazywany jest do nadania po otrzymaniu przez Sklep powiadomienia o zawarciu umowy kredytu i pozytywnej weryfikacji dokument贸w przez Santander Consumer Bank S.A.聽 Regulamin us艂ug finansowych Santander Consumer Bank S.A. znajduje si臋 pod adresem https://www.santanderconsumer.pl/raty-jak-kupic
e. W przypadku gdy Kupuj膮cy wybra艂 inny spos贸b p艂atno艣ci ni偶 za pobraniem, wysy艂ka towaru nast臋puje po zaksi臋gowaniu ca艂o艣ci nale偶no艣ci (cena oraz koszty dodatkowe) na rachunku bankowym Sprzedawcy.
f. W przypadku gdy Kupuj膮cy wybra艂 form臋 p艂atno艣ci przelewem lub przy wykorzystaniu systemu p艂atno艣ci, termin na dokonanie wp艂aty wynosi 7 dni.
5. Kupuj膮cy ponosi op艂at臋 za dor臋czenie Produktu pod wskazany adres, kt贸ra jest okre艣lona w warunkach i kosztach dostawy.
6. Sprzedawca zastrzega sobie prawo zmiany cen Produkt贸w prezentowanych na stronach Sklepu, zamieszczania informacji o nowych towarach, przeprowadzenia i odwo艂ania akcji promocyjnych na stronach Sklepu, wyprzeda偶y b膮d藕 wprowadzenia w nich zmian. Uprawnienie Sprzedawcy, o kt贸rym mowa w poprzednim zdaniu nie ma wp艂ywu na zam贸wienia z艂o偶one przed dat膮 wej艣cia w 偶ycie zmiany ceny, warunk贸w akcji promocyjnych lub wyprzeda偶y. O szczeg贸lnych warunkach akcji promocyjnych oraz wyprzeda偶y Kupuj膮cy b臋dzie informowany przez Sprzedawc臋. Promocje nie 艂膮cz膮 si臋, o ile regulamin promocji nie stanowi inaczej.

VII. DOSTAWA

1. Kupuj膮cy mo偶e wybra膰 nast臋puj膮ce sposoby odbioru zam贸wionych Produkt贸w:
a. dostarczenie Produkt贸w na adres podany przez Kupuj膮cego w zam贸wieniu przez firm臋 kuriersk膮,
b. dostarczenie Produkt贸w na adres podany przez Kupuj膮cego w zam贸wieniu przez Poczt臋 Polsk膮,
c. odbi贸r osobisty w Sklepie
2. Wyb贸r sposobu odbioru przesy艂ki dokonywany jest przez Kupuj膮cego podczas sk艂adania zam贸wienia w Sklepie.
3. Koszty wysy艂ki naliczane s膮 zgodnie z aktualnymi cennikami i zale偶膮 od wagi oraz rozmiar贸w przesy艂ki. Kupuj膮cy jest informowany o kosztach wysy艂ki w trakcie sk艂adania zam贸wienia.
4. Koszty dostawy Produktu ponosi Kupuj膮cy, o ile nie zastrze偶ono wyra藕nie inaczej. Aktualne koszty i warunki dostawy znajduj膮 si臋 na stronie: https://azs24.pl/content/1-koszty-wysylki
5. Kupuj膮cy zobowi膮zuje si臋 do odebrania wys艂anego Produktu.
6. Po otrzymaniu Produktu zaleca si臋 sprawdzenie przez Kupuj膮cego stanu dostarczonej przesy艂ki w obecno艣ci kuriera, w szczeg贸lno艣ci czy jest on kompletny oraz czy nie jest uszkodzony. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek uszkodzenia Produktu lub te偶 innych nieprawid艂owo艣ci Produktu zaleca si臋 sporz膮dzenie protoko艂u szkody. Niesporz膮dzenie protoko艂u szkody nie wyklucza ani nie wstrzymuje rozpoznania ewentualnej reklamacji, jednak偶e mo偶e utrudni膰 Kupuj膮cemu udowodnienie istnienia uszkodze艅 w momencie dor臋czenia przesy艂ki.

VIII. REKLAMACJE

1. Produkty oferowane w Sklepie s膮 wolne od wad fizycznych i prawnych oraz s膮 obj臋te gwarancj膮 producenta, o ile w opisie danego Produktu tak wskazano.
2. W przypadku gdy Kupuj膮cym nie jest Konsument, strony wy艂膮czaj膮 odpowiedzialno艣膰 Sprzedawcy z tytu艂u r臋kojmi za wady fizyczne i prawne Produktu.
3. R臋kojmia za wady fizyczne i prawne Produktu.
a. Sprzedawca odpowiada wobec Kupuj膮cego z tytu艂u r臋kojmi za wady fizyczne i prawne Produktu w zakresie okre艣lonym przepisami Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. 鈥 Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 poz. 121 ze zm.).
b. Ryzyko przypadkowej utraty lub zniszczenia Produktu przechodzi na Konsumenta w momencie wydania mu Produktu przez Sprzedawc臋 lub dzia艂aj膮cego na jego rzecz przewo藕nika. Je偶eli Konsument samodzielnie okre艣li艂 przewo藕nika Produktu, a Sprzedawca nie mia艂 na to wp艂ywu, ryzyko to przechodzi na Konsumenta w chwili wydania Produktu temu przewo藕nikowi.
c. Reklamacji Produktu Konsument dokonuje poprzez zawiadomienie Sprzedawcy o stwierdzeniu wady fizycznej lub prawnej Produktu.
d. Konsument traci uprawnienia do z艂o偶enia reklamacji, je偶eli przed up艂ywem roku od stwierdzenia wady Produktu, nie p贸藕niej jednak ni偶 przed up艂ywem 2 lat od wydania rzeczy Konsumentowi, nie zawiadomi o tym Sprzedawcy.
e. Do reklamowanego Produktu zaleca si臋 do艂膮czy膰 Dow贸d zakupu lub jego kopi臋 co u艂atwia rozpatrzenie reklamacji. Niedo艂膮czenie Dowodu zakupu lub jego kopii nie wstrzymuje jednak procedury reklamacyjnej.
f. Je偶eli produkt ma wad臋, Konsument mo偶e:
1) 偶膮da膰 wymiany Produktu na wolny od wad, albo
2) 偶膮da膰 usuni臋cia wady, albo
3) z艂o偶y膰 o艣wiadczenie o obni偶eniu ceny, albo
4) z艂o偶y膰 o艣wiadczenie o odst膮pieniu od umowy.
g. Konsument nie mo偶e z艂o偶y膰 o艣wiadczenia o obni偶eniu ceny albo odst膮pieniu od umowy przypadku, gdy Sprzedawca niezw艂ocznie i bez nadmiernych niedogodno艣ci dla Konsumenta wymieni wadliwy Produkt na wolny od wad albo wad臋 usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, je偶eli Produkt by艂 ju偶 wymieniony lub naprawiany przez Sprzedawc臋 albo Sprzedawca nie uczyni艂 zado艣膰 obowi膮zkowi wymiany Produktu na wolny od wad lub usuni臋cia wady.
h. Konsument mo偶e zamiast zaproponowanego przez Sprzedawc臋 usuni臋cia wady 偶膮da膰 wymiany Produktu na wolny od wad albo zamiast wymiany rzeczy 偶膮da膰 usuni臋cia wady. Uprawnienie to nie przys艂uguje, gdy doprowadzenie produktu do zgodno艣ci z umow膮 w spos贸b wybrany przez Konsumenta jest niemo偶liwe albo wymaga艂oby nadmiernych koszt贸w w por贸wnaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawc臋.
i. Konsument nie mo偶e odst膮pi膰 od umowy, je偶eli wada Produktu jest nieistotna.
j. Sprzedawca mo偶e odm贸wi膰 zado艣膰uczynienia 偶膮daniu Konsumenta wymiany Produktu na wolny od wad albo usuni臋cia wady, je偶eli doprowadzenie do zgodno艣ci z umow膮 wadliwego Produktu w spos贸b wybrany przez Konsumenta jest niemo偶liwe albo w por贸wnaniu z drugim mo偶liwym sposobem doprowadzenia do zgodno艣ci z umow膮 wymaga艂oby nadmiernych koszt贸w.
k. W przypadku, gdy Konsument realizuj膮c swe uprawnienia z r臋kojmi za wady fizyczne lub prawne Produktu domaga si臋 wymiany Produktu lub odst臋puje od umowy dostarczenie reklamowanego Produktu do Sprzedawcy odbywa si臋 przez Konsumenta, ale na koszt Sprzedawcy. Reklamowany Produkt nale偶y w贸wczas odes艂a膰 na adres: OXXO Piotr 艁ubiarz, ul. Str膮kowa聽 15a, 01-100 Warszawa
l. W sytuacji, gdy Konsument 偶膮da usuni臋cia wady Produktu albo obni偶enia ceny nie ma obowi膮zku dostarczenia reklamowanego Produktu do Sprzedawcy. W tym wypadku Konsument powinien reklamowany Produkt udost臋pni膰 w miejscu w kt贸rym si臋 ona znajduje oraz poinformowa膰 o tym fakcie Sprzedawc臋 w celu terminu odbioru reklamowanego Produktu.
4. Reklamacja us艂ug Sklepu w pozosta艂ym zakresie.
b. U偶ytkownik mo偶e z艂o偶y膰 reklamacj臋, je偶eli us艂ugi przewidziane w niniejszym Regulaminie nie s膮 realizowane przez Sprzedawc臋 lub s膮 realizowane niezgodnie z postanowieniami Regulaminu.
c. Reklamacja us艂ug Sklepu powinna zawiera膰:
1) dane to偶samo艣ci U偶ytkownika;
2) temat reklamacji oraz okres, kt贸rego reklamacja dotyczy;
3) okoliczno艣ci uzasadniaj膮ce reklamacj臋;
4) podpis U偶ytkownika - w przypadku reklamacji z艂o偶onej w formie pisemnej.
d. Je偶eli reklamacja nie spe艂nia warunk贸w formalnych, o kt贸rych wy偶ej mowa, Sprzedawca mo偶e wed艂ug swojego wyboru pozostawi膰 reklamacj臋 bez rozpoznania lub wezwa膰 U偶ytkownika do jej uzupe艂nienia w terminie nie d艂u偶szym ni偶 7 dni wraz z pouczeniem, i偶 w przypadku braku uzupe艂nienia w oznaczonym terminie reklamacja zostanie pozostawiona bez rozpoznania.
e. Sprzedawca mo偶e pozostawi膰 reklamacj臋 bez rozpoznania lub j膮 odrzuci膰, je偶eli:
1) reklamacja dotyczy kwestii wyja艣nionej w Regulaminie, za艂膮cznikach, dodatkach lub materia艂ach pomocy dost臋pnych w Sklepie. W takim przypadku odpowied藕 na reklamacj臋 zawiera odes艂anie do stosownego dokumentu.
2) reklamacja dotyczy kwestii wyja艣nionej uprzednio w odpowiedzi na poprzednie zg艂oszenie reklamacyjne danego U偶ytkownika. W takim przypadku odpowied藕 na reklamacj臋 zawiera odes艂anie do stosownej korespondencji.
3) reklamacja pochodzi od osoby trzeciej, kt贸ra nie posiada stosownego upowa偶nienia lub pe艂nomocnictwa.
4) zostanie z艂o偶ona po up艂ywie 30 dni od dnia ujawnienia si臋 przyczyn reklamacji.
f. O skorzystaniu z powy偶szego prawa Sprzedawca poinformuje niezw艂ocznie Kupuj膮cego.
g. Reklamacje kierowane do Sklepu, a dotycz膮ce us艂ug 艣wiadczonych przez podmioty trzecie za po艣rednictwem Sklepu b臋d膮 przekazywane przez Sprzedawc臋 niezw艂ocznie w艂a艣ciwemu podmiotowi trzeciemu, kt贸re jest odpowiedzialny za realizacj臋 reklamacji.
5. Postanowienia wsp贸lne:
a. Reklamacja mo偶e by膰 z艂o偶ona przy pomocy poczty elektronicznej na adres: biuro@azs24.pl lub w formie pisemnej na OXXO Piotr 艁ubiarz,聽ul. Str膮kowa聽 15a, 01-100 Warszawa Sprzedawca rozpatruje reklamacj臋 niezw艂ocznie, nie p贸藕niej jednak ni偶 w terminie 14 dni od dnia jej z艂o偶enia.
b. Odpowiedzi na reklamacj臋 udziela wed艂ug w艂asnego uznania:
1) pisemnie na adres reklamuj膮cego,
2) drog膮 elektroniczn膮 na wskazany przez reklamuj膮cego adres poczty elektronicznej,
3) drog膮 telefoniczn膮.

6. Informujemy r贸wnie偶, 偶e Konsumentem posiada r贸wnie偶 mo偶liwo艣膰 ze skorzystania z pozas膮dowych metod rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczenia, w tym:
a. Zwr贸cenie si臋 do sta艂ego polubownego s膮du konsumenckiego dzia艂aj膮cego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygni臋cie sporu wynik艂ego z zawartej Umowy.
b. zwr贸cenie si臋 do wojew贸dzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszcz臋cie post臋powania mediacyjnego w sprawie polubownego zako艅czenia sporu mi臋dzy Kupuj膮cym, a Sprzedawc膮.
c. skorzystanie z bezp艂atnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsument贸w lub organizacji spo艂ecznej, do kt贸rej zada艅 statutowych nale偶y ochrona konsument贸w (m.in. Federacja Konsument贸w, Stowarzyszenie Konsument贸w Polskich).


IX. PRAWO ODST膭PIENIA OD UMOWY

1. Konsument mo偶e odst膮pi膰 od umowy zawartej na odleg艂o艣膰 bez podania przyczyny, sk艂adaj膮c stosowne o艣wiadczenie na pi艣mie, w terminie 14 dni.

Uwaga! Zgodnie z art. 38 punkt 5 ustawy o prawach konsumenta, prawo odst膮pienia od umowy nie przys艂uguje je偶eli "przedmiotem 艣wiadczenia jest rzecz dostarczana w zapiecz臋towanym opakowaniu, kt贸rej po otwarciu opakowania nie mo偶na zwr贸ci膰 ze wzgl臋du na ochron臋 zdrowia lub ze wzgl臋d贸w higienicznych, je偶eli opakowanie zosta艂o otwarte po dostarczeniu".

2. Termin odst膮pienia od umowy o kt贸rym mowa powy偶ej rozpoczyna si臋:
1) dla umowy, w wykonaniu kt贸rej przedsi臋biorca wydaje rzecz, b臋d膮c zobowi膮zany do przeniesienia jej w艂asno艣ci - od obj臋cia rzeczy w posiadanie przez konsumenta lub wskazan膮 przez niego osob臋 trzeci膮 inn膮 ni偶 przewo藕nik, a w przypadku umowy, kt贸ra:
a. obejmuje wiele rzeczy, kt贸re s膮 dostarczane osobno, partiami lub w cz臋艣ciach - od obj臋cia w posiadanie ostatniej rzeczy, partii lub cz臋艣ci,
b. polega na regularnym dostarczaniu rzeczy przez czas oznaczony - od obj臋cia w posiadanie pierwszej z rzeczy;
2) dla pozosta艂ych um贸w - od dnia zawarcia umowy.
3. Odst膮pienie mo偶e zosta膰 zrealizowane poprzez przekazanie jednoznacznego o艣wiadczenia o odst膮pieniu od umowy sprzeda偶y Sprzedawcy. Do zachowania terminu wystarczy wys艂anie o艣wiadczenia do Sprzedawcy przed up艂ywem 14-dniowego terminu, o kt贸rym mowa w ust. 1 powy偶ej.
4. O艣wiadczenie o odst膮pieniu od umowy mo偶e zosta膰 przekazane pisemnie na OXXO Piotr 艁ubiarz, ul. Str膮kowa聽 15a, 01-100 Warszawa, lub za pomoc膮 poczty elektronicznej na adres biuro@azs24.pl

Mog膮 Pa艅stwo skorzysta膰 z聽wzoru formularza odst膮pienia od Umowy, jednak nie jest to obowi膮zkowe.

5. W razie odst膮pienia od umowy przez Konsumenta umowa jest uwa偶ana za niezawart膮, a Konsument jest zwolniony z wszelkich zobowi膮za艅 wobec Sprzedawcy. Je偶eli Konsument z艂o偶y艂 o艣wiadczenie o odst膮pieniu od umowy zanim Sprzedawca potwierdzi艂 jego ofert臋, oferta przestaje wi膮za膰.
6. Towar zakupiony przez Konsumenta ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba 偶e zmiana by艂a konieczna do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu. Zwracany przez Konsumenta Produkt powinien zosta膰 opakowany w odpowiedni spos贸b, zapewniaj膮cy brak uszkodze艅 w trakcie transportu. Je偶eli jest to mo偶liwe Produkt powinien by膰 opakowany w oryginalne opakowanie. Bezpo艣rednie koszty zwrotu towaru do Sprzedawcy ponosi Konsument.
7. Konsument odpowiada za zmniejszenie warto艣ci Produktu wynikaj膮ce z korzystania z niej w spos贸b inny ni偶 by艂o to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.
8. Konsument jest zobowi膮zany dokona膰 zwrotu Produktu niezw艂ocznie, jednak偶e nie p贸藕niej ni偶 w terminie 14 dni od dnia, w kt贸rym odst膮pi艂 od umowy. Do zachowania tego terminu wystarczy odes艂anie produktu Sprzedawcy przed jego up艂ywem.
9. W przypadku odst膮pienia od umowy przez Konsumenta, je偶eli jakiekolwiek p艂atno艣ci zosta艂y dokonane przez Konsumenta ich zwrot nast膮pi niezw艂ocznie, nie p贸藕niej jednak ni偶 w terminie do 14 dni od dnia otrzymania stosownego o艣wiadczenia Konsumenta przez Sprzedawc臋, tym samym kana艂em, kt贸rym Kupuj膮cy dokona艂 p艂atno艣ci, chyba 偶e Konsument wyra藕nie zgodzi si臋 na inn膮 form臋 zwrotu p艂atno艣ci. W ka偶dym przypadku Konsument nie ponosi koszt贸w zwrotu p艂atno艣ci. Sprzedawca mo偶e wstrzyma膰 si臋 ze zwrotem p艂atno艣ci otrzymanych przez Konsumenta do chwili otrzymania Produktu z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odes艂ania, w zale偶no艣ci od tego, kt贸re zdarzenie nast膮pi wcze艣niej.
10. Koszty dostarczenia Produktu podlegaj膮 zwrotowi Konsumentowi jedynie do wysoko艣ci kosztu najta艅szego zwyk艂ego sposobu oferowanego przez Sprzedawc臋. Wszelkie dodatkowe koszty wynikaj膮ce z wyboru przez Konsumenta innego sposobu dostarczenia ponosi Konsument.
11. W przypadku zawarcia umowy o 艣wiadczenie us艂ug lub dostarczanie wody, gazu, energii elektrycznej lub energii elektrycznej, Konsument jest obowi膮zany do zap艂aty kwoty proporcjonalnej do zakresu 艣wiadcze艅 spe艂nionych do chwili, w kt贸rej Sprzedawca zosta艂 poinformowany o odst膮pieniu od umowy, je偶eli rozpocz臋cie spe艂niania 艣wiadcze艅 przed up艂ywem terminu odst膮pienia od Umowy nast膮pi艂o na 偶膮danie Konsumenta lub za jego zgod膮 utrwalon膮 na trwa艂ym no艣niku.
12. Prawo odst膮pienia od umowy nie przys艂uguje Konsumentowi w odniesieniu do umowy:
1) w kt贸rej przedmiotem 艣wiadczenia jest Produkt nieprefabrykowany, wyprodukowany wed艂ug specyfikacji Konsumenta lub s艂u偶膮cy zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
2) w kt贸rej przedmiotem 艣wiadczenia jest Produkt dostarczany w zapiecz臋towanym opakowaniu, kt贸rego po otwarciu opakowania nie mo偶na zwr贸ci膰 ze wzgl臋du na ochron臋 zdrowia lub ze wzgl臋d贸w higienicznych, je偶eli opakowanie zosta艂o otwarte po dostarczeniu;
3) w kt贸rej przedmiotem 艣wiadczenia jest Produkt, kt贸ry po dostarczeniu, ze wzgl臋du na sw贸j charakter, zostaje nieroz艂膮cznie po艂膮czony z innymi rzeczami;
4) w kt贸rej Konsument wyra藕nie 偶膮da艂, aby Sprzedawca do niego przyjecha艂 w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; je偶eli Sprzedawca 艣wiadczy dodatkowo inne us艂ugi ni偶 te, kt贸rych wykonania konsument 偶膮da艂, lub dostarcza Produkty inne ni偶 cz臋艣ci zamienne niezb臋dne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odst膮pienia od umowy przys艂uguje Konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych us艂ug lub Produkt贸w;


X. ZASTRZE呕ENIA, ZAPEWNIENIA I ODPOWIEDZIALNO艢膯

1. W trosce o dobro U偶ytkownik贸w oraz zapewnienie najwy偶szej jako艣ci Sklepu niedozwolone jest wykorzystywanie Sklepu, wszelkich jego funkcjonalno艣ci oraz 艣wiadczonych us艂ug w spos贸b sprzeczny z charakterem, celem i przedmiotem dzia艂ania Sklepu, w szczeg贸lno艣ci podejmowanie dzia艂a艅 kt贸re s膮 sprzeczne z powszechnie obowi膮zuj膮cym prawem przepisami niniejszego Regulaminu oraz dobrymi obyczajami lub normami moralnymi albo zasadami Netykiety.
2. Sprzedawca do艂o偶y wszelkich stara艅, aby Sklep oraz wszystkie us艂ugi udost臋pniane za jego po艣rednictwem dzia艂a艂y w spos贸b ci膮g艂y, bez jakichkolwiek zak艂贸ce艅, jednak偶e Sprzedawca nie ponosi 偶adnej odpowiedzialno艣ci za zak艂贸cenia spowodowane si艂膮 wy偶sz膮 lub niedozwolon膮 ingerencj膮 U偶ytkownik贸w lub os贸b trzecich, za kt贸re nie ponosi odpowiedzialno艣ci. Sprzedawca gwarantuje dost臋pno艣膰 Sklepu w 90% w stosunku rocznym.
3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania wszelkich zabezpiecze艅 maj膮cych na celu ochron臋 prawid艂owego dzia艂ania Sklepu, w tym zabezpiecze艅 chroni膮cych przed dzia艂aniami U偶ytkownik贸w Sklepu 艂ami膮cych niniejszy Regulamin oraz b膮d藕 zasady zwi膮zane z dzia艂alno艣ci膮 Sklepu.
4. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do anonimowej publikacji tre艣ci kierowanych przez U偶ytkownik贸w do zespo艂u obs艂ugi Sklepu, a dotycz膮cych kwestii zwi膮zanych z funkcjonowaniem Sklepu (FAQ), udzielanymi poradami i innych, co do kt贸rych Sprzedawca uzna, 偶e odpowiedzi na te tre艣ci s膮 warte upublicznienia.
5. Sprzedawca zastrzega sobie mo偶liwo艣膰 czerpania korzy艣ci z reklam umieszczanych w Sklepie na co U偶ytkownik, korzystaj膮c ze Sklepu wyra偶a zgod臋.

XI. PRAWA W艁ASNO艢CI INTELEKTUALNEJ

1. Wszelkie prawa w艂asno艣ci intelektualnej do Sklepu w szczeg贸lno艣ci do tre艣ci, znak贸w s艂ownych lub graficznych, nazw, obraz贸w, grafiki, efekt贸w d藕wi臋kowych, informacji, funkcjonalno艣ci i us艂ug dost臋pnych w Sklepie przys艂uguj膮 wy艂膮cznie Sprzedawcy lub jego partnerom, kt贸rzy przekazali okre艣lone materia艂y Sprzedawcy do u偶ytkowania. Korzystanie ze Sklepie na podstawie Regulaminu w jakikolwiek spos贸b nie skutkuje w 偶adnym zakresie nabyciem przez U偶ytkownika cz臋艣ci lub ca艂o艣ci ww. praw w艂asno艣ci intelektualnej.
2. Zabronione jest bez zgody Sprzedawcy wyra偶onej na pi艣mie: kopiowanie, powielanie lub jakiekolwiek inne wykorzystywanie w ca艂o艣ci lub we fragmentach praw w艂asno艣ci intelektualnej do Sklepu o kt贸rych wy偶ej mowa. Nie dotyczy to automatycznego tymczasowego przechowywania plik贸w w pami臋ci urz膮dzenia cyfrowego, kt贸re jest skutkiem zwyczajnego korzystania ze Sklepu w celach zgodnych z Regulaminem oraz przypadk贸w prawem dozwolonego u偶ytku.

XII. ZMIANY REGULAMINU

1. Zmiana Regulaminu jest mo偶liwa wy艂膮cznie z wa偶nej przyczyny w spos贸b umo偶liwiaj膮cy U偶ytkownikom uprzednie zapoznanie si臋 i wyra偶enie zgody albo rezygnacj臋 z dalszego korzystania z us艂ug Sklepu lub o艣wiadczenie o korzystaniu ze Sklepu na zasadach dotychczasowych.
2. Sprzedawca publikuje zmiany Regulaminu na stronach Sklepu. Informacja o zmianie Regulaminu b臋dzie przekazywana U偶ytkownikowi poczt膮 elektroniczn膮 na adres e-mail podany w procesie rejestracji Konta. Informacja o zmianie Regulaminu zostanie udost臋pniona nie p贸藕niej ni偶 na 14 dni przed wprowadzeniem zmienionego Regulaminu.
3. U偶ytkownik mo偶e odm贸wi膰 zgody na wprowadzenie nowych lub zmienionych postanowie艅 w terminie 7 dni od dokonania zawiadomienia (鈥濼ermin wyznaczony dla odmowy鈥), przy czym zawiadomienie uznaje si臋 za dokonane skutecznie tak偶e w przypadku, gdy U偶ytkownik nie zapozna艂 si臋 z informacj膮 o zmianie z powodu braku logowania na Koncie lub innych niezale偶nych od Sprzedawcy przyczyn.
4. Odmowa zgody na wprowadzenie nowych postanowie艅 powinna by膰 z艂o偶ona Sprzedawcy e-mailem, faksem lub pisemnie na adres Sprzedawcy. W takim przypadku Konto U偶ytkownika b臋dzie bezzw艂ocznie usuni臋te przez Sprzedawc臋.
5. Je偶eli U偶ytkownik:
a. nie z艂o偶y odmowy w Terminie wyznaczonym dla odmowy,
b. dokonuje logowania oraz korzysta ze Sklepu po Terminie wyznaczonym dla odmowy,
przyjmuje si臋, 偶e wyrazi艂 zgod臋 na zmian臋 lub dodanie nowych postanowie艅.
6. Nie wymaga zmiany nn. Regulaminu wprowadzanie przez Sklep promocji, konkurs贸w oraz dodatkowych us艂ug, kt贸rych szczeg贸艂owe zasady i warunki okre艣lane b臋d膮 ka偶dorazowo w za艂膮cznikach do nn. Regulaminu.

XIII. POSTANOWIENIA KO艃COWE

1. Tre艣膰 Regulaminu jest udost臋pniona U偶ytkownikowi nieodp艂atnie za po艣rednictwem Sklepu i mo偶e zosta膰 utrwalona w szczeg贸lno艣ci poprzez wydrukowanie, zapisanie na no艣niku lub pobranie w ka偶dej chwili ze stron Sklepu.
2. Niewa偶no艣膰 jednego z postanowie艅 Regulaminu stwierdzona orzeczeniem w艂a艣ciwego s膮du, nie powoduje niewa偶no艣ci pozosta艂ych postanowie艅 Regulaminu.
3. We wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie maj膮 przepisy obowi膮zuj膮cego prawa polskiego, chyba 偶e przepisy prawa bezwzgl臋dnie obowi膮zuj膮ce w Pa艅stwie U偶ytkownika stanowi膮 inaczej.
4. Wszelkie spory wynikaj膮ce z funkcjonowania Sklepu oraz 艣wiadczenia us艂ug w ramach Sklepu b臋d膮 poddane rozstrzygni臋ciu w艂a艣ciwych polskich s膮d贸w powszechnych.
5. Wszelkie uwagi, sugestie i pytania U偶ytkownicy mog膮 kierowa膰 na adres biuro@azs24.pl

highlight_off

PRZESY艁KI STANDARDOWE - REALIZOWANE NA TERENIE POLSKI

Warto艣膰 zam贸wienia

Koszty wysy艂ki

przedp艂ata

przy p艂atno艣ci 鈥瀦a pobraniem鈥

PRZESY艁KA KURIERSKA

powy偶ej 250 z艂

0 z艂

0 z艂

150 - 250 z艂

0 z艂

19,50 z艂

do 150 z艂

14,50 z艂

19,50 z艂

PACZKOMATY INPOST

powy偶ej 250 z艂

0 z艂

metoda niedost臋pna

150 - 250 z艂

0 z艂

metoda niedost臋pna

do 150 z艂

13,00 z艂

metoda niedost臋pna

POCZTA POLSKA PRIORYTET

powy偶ej 250 z艂

0 z艂

metoda niedost臋pna

150 - 250 z艂

0 z艂

metoda niedost臋pna

do 150 z艂

19,50 z艂

metoda niedost臋pna

PRZESY艁KI ZAGRANICZNE
PRZESY艁KI WIELKOGABARYTOWE
PRZESY艁KI WA呕膭CE POWY呕EJ 30 KG

Cena wysy艂ki ustalana jest indywidualnie

W przypadku, gdy zam贸wienie zawiera produkt niedost臋pny w wysy艂ce za po艣rednictwem Paczkomatu Inpost zalecamy wybranie innej opcji dostawy dla ca艂ego zam贸wienia.

highlight_off
highlight_off

P艂atno艣ci

 

1. P艂atno艣膰 za pobraniem

P艂atno艣ci za zam贸wione towary mo偶na dokonywa膰 got贸wk膮 lub kart膮 u kuriera przy dostarczeniu przesy艂ki.

 

2. P艂atno艣膰 przelewem

Prosimy o dokonanie przelewu (w wysoko艣ci warto艣ci zam贸wienia wraz z kosztami przesy艂ki) na podany w e-mailu numer rachunku.

OXXO

Ul. Str膮kowa 15a
01-100 Warszawa

NIP: 522-237-30-69
konto:
Credit Agricole Bank Polska S.A. 46 1940 1076 3059 7426 0006 0000

 

Je偶eli podczas sk艂adania zam贸wienia jako form臋 p艂atno艣ci wybrano przelew/kart臋 to dostaniesz maila potwierdzaj膮cego z艂o偶enie powy偶szego zam贸wienia. 
Otrzymasz wiadomo艣膰 email z instrukcj膮 dalszego post臋powania.

 

3. Karty p艂atnicze, przelewy on-line


Dla Pa艅stwa wygody zintegrowali艣my nasz system do wsp贸艂pracy z jednym z najwi臋kszych serwis贸w p艂atno艣ci on-line Dotpay.


  Dotpay umo偶liwia zap艂at臋 za transakcje przy pomocy wi臋kszo艣ci dost臋pnych kana艂贸w p艂atno艣ci m.in.

 • Karta VISA, MasterCard, EuroCard, JCB, Diners Club
 • mTransfer
 • P艂ac臋 z Inteligo
 • Przelew z BPH
 • MultiTransfer
 • Przelew24 (BZWBK)
 • P艂a膰 z ING
 • P艂a膰 z Nordea
 • P艂ac臋 z Alior Bankiem
 • Bank BPH "Sezam"
 • Bank Millenium "Millenet"
 • Pekao24 (Bank Pekao S.A.)
 • Deutsche Bank PBC S.A.
 • PayWay24
 • iPKO
 • P艂a膰 z BO艢
 • MeritumBank Przelew
 • Lukas Bank

Je偶eli masz za艂o偶one konto w naszym sklepie i chcesz zap艂aci膰 za zam贸wione produkty poprzez modu艂 p艂atno艣ci on-line kliknij zak艂adk臋 "moje konto" a nast臋pnie zak艂adk臋 "historia zam贸wie艅". Znajdziesz tam ikon臋 p艂atno艣ci on-line przy numerze swojego zam贸wienia.